Online Kado Concept

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

  • Punten: de waarde van een cadeau wordt omgezet in Punten.
  • Geschenkgerechtigde: de door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.
  • Webshop: de online shop waarin alle cadeaus met Punten te vinden zijn en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.
  • Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één of meerdere geschenken via de webshop op internet.
  • “Kerstgeschenk Voor Jou” geschenkverpakking: de geschenkverpakking met de cadeaucheque waarop de verwijzing naar de webshop staat en de gebruikersnaam en inlogcode.
  • Bestelperiode: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden de Punten te verzilveren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen “Kerstgeschenk Voor Jou” en klant en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit. Alle bestellingen op “Kerstgeschenk Voor Jou” (hierna steeds aangeduid met KGVJ) worden uitgevoerd door en onder volledige verantwoordelijkheid van Vos en Setz B.V.

Lid 2: Afwijkende specifieke contractsbepalingen schriftelijk overeengekomen tussen KGVJ en klant gaan boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – KGVJ geschenkverpakking + aanlevering teksten, logo en kleur:

Lid 1: Om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden dienen (indien maatwerk van toepassing) 1 maand voor het openstellen van de site de benodigde teksten en logo’s in ons bezit te zijn.

Lid 2: De KGVJ geschenkverpakkingen worden tijdig bij u aangeleverd d.m.v. een getekende ontvangst bon. Daarna dient u deze te behandelen als waardepapieren en bent u verantwoordelijk voor de KGVJ geschenkverpakkingen.

Artikel 4 – Betaling en verrekening:

Lid 1: Wanneer de getekende orderbevestiging bij KGVJ binnenkomt, ontvangt de opdrachtgever de factuur. Deze dient twee weken voor opening van de site te zijn voldaan. De site wordt actief nadat het volledige bedrag aan KGVJ is overgemaakt. KGVJ behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij bestellingen geplaatst vier weken vóór de openingsdatum, dient de factuur direct te worden voldaan.

Lid 2: Geschenkgerechtigden kunnen hun zending alleen in Nederland laten afleveren.

Lid 3: Klant kan tot 1 week voor sluiting van de bestelperiode extra inlogcodes bestellen. Deze nabestellingen worden direct gefactureerd.

Lid 4: Teveel of niet-verzilverde Punten worden volgens de bepalingen van dit contract verrekend.

Lid 5: KGVJ verplicht zich om voor niet-verzilverde waardebonnen, foodpakketten te doneren aan de voedselbank. Indien bij maatwerk is overeengekomen dat niet-verzilverde waardebonnen worden gecrediteerd, dan wordt de creditering gedaan met inhouding van € 3,50 per

waardebon. Uiterlijk 1 maand na afloop van de bestelperiode zal KGVJ dan een creditnota opmaken en deze overleggen aan de klant.

Lid 6: Van iedere donatie aan een goed doel zal KGVJ 10% inhouden met een maximum van € 3,50. Met deze inhouding dekt KGVJ de kosten voor het aanbiedcadeau, de verzending en alle overige kosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal binnen 60 dagen na het verstrijken van de bestelperiode door KGVJ worden overgeboekt. De betalingen worden als totaalbetaling gedaan namens alle geschenkgerechtigden van de klanten van KGVJ en dus niet enkel namens klant.

Artikel 5 – Webshop

KGVJ verzorgt (indien maatwerk van toepassing) de bouw van een webshop in de huisstijl van KGVJ met enige aanpassingen van klant. Dit alles binnen de mogelijkheden die de door KGVJ ontwikkelde template biedt. Deze flexibiliteit bestaat uit een eigen subdomein, logo’s op de homepage, welkomstwoord bij het betreden van de shop namens klant en het logo van de klant. Door individuele instellingen op PC’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. Zij kunnen hun instellingen aanpassen of de bestelling op een andere wijze doorgeven (andere computer of per telefoon). Daarnaast is gebleken dat 1% van de geschenkgerechtigden het bestelproces niet goed afrondt en daardoor geen bestelling plaatst terwijl zij in de veronderstelling zijn de bestelling wel juist te hebben afgerond. KGVJ aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden door één van bovenstaande redenen niet kunnen bestellen via internet of geen juiste bestelling hebben geplaatst. KGVJ draagt er zorg voor dat de medewerkers van de klant met hun vragen terecht kunnen middels onze pagina “veel gestelde vragen” en via het telefoonnummer en emailadres van onze klantenservice welke op de cadeaucheque en in de webwinkel staan vermeld.

Artikel 6 – Cadeaus

Lid 1: De cadeaus worden via internet (met een unieke inlogcode) besteld. De persoonsgegevens van de geschenkgerechtigde zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het versturen van de bestelling. KGVJ respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal hier ook naar handelen. Als zodanig zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt als voor het KGVJ-concept.• KGVJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor cadeaucheques die verloren zijn gegaan.

Lid 2: Uw bestelling zal in principe uiterlijk binnen 10 werkdagen op het opgegeven adres worden aangeboden via PostNL. In drukkere perioden kan de levering enkele dagen langer duren. Indien PostNL niet kan aanbieden bij de geschenkgerechtigde, wordt het pakket bij de buren aangeboden. Als er bij de buren is geleverd ontvangt de geschenkgerechtigde daarvan een bewijs in de brievenbus. Indien PostNL niet kan aanbieden bij de buren, dan wordt er de volgende dag een nieuwe afleverpoging gedaan. Is afleveren ook dan niet mogelijk, dan treft de geschenkgerechtigde een afhaalbericht aan in de brievenbus voor het dichtstbijzijnde postkantoor. In alle gevallen, ook bij burenlevering, dient er altijd voor ontvangst getekend te worden. Overigens kan de geschenkgerechtigde er in het bestelproces eveneens voor kiezen om in plaats van het eigen adres, rechtstreeks op het dichtstbijzijnde postkantoor af te laten leveren.

Lid 3: Indien bepaalde cadeautjes uitverkocht raken zullen deze niet meer te zien zijn in de webshop. KGVJ zorgt te allen tijde voor vervangende cadeaus en een goed gevulde webshop. Indien de voorraad zich kruist met de webshop wordt contact opgenomen met de geschenkgerechtigde en wordt een alternatief aangeboden.

Lid 4: Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen KGVJ en klant vertegenwoordigen de geschenken en belevenissen allen ongeveer een consumentenprijs ter hoogte van het budget van de klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en KGVJ kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de geschenken en belevenissen bij het ondertekenen van deze overeenkomst ook in de bestelperiode nog gelijk aan de consumentenprijs zullen zijn. KGVJ aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Klantenservice

KGVJ zorgt voor een telefonische klantenservice waar geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze KGVJ Klantenservice zal tijdens werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar zijn per telefoon voor vragen en klachten. Naast telefonische ondersteuning kan de geschenkgerechtigde ook via het emailadres, welke staat vermeld op de website en op de cadeaucheque, een e-mail sturen naar de Klantenservice van KGVJ. KGVJ streeft ernaar iedere reactie binnen twee werkdagen te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die twee weken na het sluiten van de bestelperiode hun bestelling nog niet hebben ontvangen dienen dit direct door te geven aan de Klantenservice.

Artikel 8 – Ontbinding

De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring voor KGVJ ontbonden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor de door KGVJ geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

KGVJ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 – Overmacht

Lid 1: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Lid 2: Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KGVJ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KGVJ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KGVJ worden daaronder begrepen.

Lid 3: KGVJ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KGVJ zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 4: Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 5: Voor zoveel KGVJ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KGVJ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Overig

Lid 1: Klant verleent toestemming aan KGVJ om haar naam en logo te mogen gebruiken als referentie op KGVJ uitingen, zoals de website, brochure etc. Tevens zal klant de in deze overeenkomst overeengekomen afspraken niet aan derden bekend maken.

Lid 2: Op deze leveringsvoorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze leveringsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die in de minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden. Deze leveringsvoorwaarden, versie 1.2 d.d. 01-04-2013 zijn leidend en op voorgaande leveringsvoorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

Artikel 12 – Garantie

Op al de producten is de wettelijke garantie periode van toepassing. Echter zijn er ook producten waar 3, 5 of zelfs 25 jaar garantie op wordt gegeven. Deze garantie loopt dan echter via de fabrikant van het product.