Algemene voorwaarden | KerstpakkettenXL

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Afnemer: Degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
 • Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten;
 • Leveringstermijn: De in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
 • Leverancier: De gebruiker van deze algemene voorwaarden die met Afnemer in een (pre-) contractuele verhouding staat;
 • Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
 • Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.

Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Leverancier vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaar­ding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

Lid 2: Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

Lid 3: Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

Lid 4: Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Leverancier een begin met de uitvoering is gemaakt.

Lid 5: Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

Lid 6: Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.

Lid 7: Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier.

Artikel 4. Prijzen.

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.

Lid 2: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, geba­seerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Leverancier geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grond­stoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend, ook in het geval de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Lid 3: Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5. Levering van bewerkte Producten.

Lid 1: Ingeval Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) Produkten is Afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

Lid 2: Leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan Afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk door Afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Leverancier zich uiter­lijk twee weken na het aangaan van de Overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan Afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.

Lid 3: Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

Lid 1: Leverancier kan desgevraagd adviserend op te treden. Leverancier is gerechtigd dit separaat aan Afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Leverancier ingevolge de Overeenkomst geproduceerde en/of geleverde Producten.

Lid 2: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Leverancier geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7. Inschakeling van derden.

Leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8. Leveringen en Leveringstermijnen. Overmacht.

Lid 1: Gewenste leveringstermijnen en afleverdata worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.

Lid 2: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhin­derd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voorzover niet uitge­voerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.

Lid 3: Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, vertragingen in het transport door verkeer- en/of weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

Lid 4: Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het trans­port vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 5: In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst, van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.

Lid 6: Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

Lid 7: Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

Lid 8: Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9. Reclames.

Lid 1: Afnemer is verplicht om Producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele Gebreken.

Lid 2: Reclames met betrekking tot Gebreken in de geleverde Producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende Producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het Gebrek, althans binnen acht dagen nadat het Gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde Producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.

Lid 3: Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

Lid 4: In het geval de reclame van Afnemer naar het oordeel van Leverancier terecht is, is Leverancier te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.

Lid 5: Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de Afnemer goedgekeurde Specificatie.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: Alle aan Afnemer afgeleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.

Lid 2: Zolang het eigendom van de geleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

Lid 3: Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Leve­rancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Afnemer.

Lid 4: Afnemer is gehouden derden die zich op de door Leverancier geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Leverancier. Afnemer dient Leverancier hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.

Lid 5: Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Leverancier het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van Leverancier te brengen. Leverancier is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk mach­tiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Leverancier geleden schade.

Artikel 11. Betaling.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds binnen 14 dagen na factuurdatum en/of uiterlijk 14 werkdagen vóór uitlevering. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 3: Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Over­een­komst.

Lid 4: Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Lid 5: Alle door Leverancier ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Leverancier ingeschakelde derden, komen voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,=.

Lid 6: Indien Afnemer ter zake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmid­del­lijk opeisbaar.

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Geheimhouding.

Lid 1: Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooi­en) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde Informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de Overeenkomst voorziene gebruik van de Producten waarop zij betrekking hebben.

Lid 3: Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Informatie, Specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Leverancier. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Leverancier.

Artikel 13. Inbreuk op rechten van derden.

Lid 1: Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Leverancier onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Leverancier geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Leverancier te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of Afnemer de voor dat Product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.

Lid 2: Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Leverancier het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden.

Lid 3: Op Leverancier rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingsverplichting.

Lid 4: Ingeval een Order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, Specificaties of aanwijzingen, door of namens Afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege Afnemer te verstrekken zaken, kan Afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart Afnemer Leverancier tegen alle aanspraken verbandhoudende met terzake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

Lid 1: Leverancier aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:

 • de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of lei­dinggevende ondergeschikten van Leverancier;
 • de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar Gebrek in de door Leverancier geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

Lid 2: Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van Afnemer, andere bewerkingen van zaken van Afnemer en/of levering van Producten, indien en voor zover het Gebrek het gevolg is van onjuistheid, danwel onvolkomenheden in het door Afnemer aan Leverancier verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.

Lid 3: De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende Producten bedongen prijs (excl. BTW).

Lid 4: Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Leverancier in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal Leverancier aan Afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier nooit het bedrag van € 50.000,– in totaal per gebeurtenis te boven gaan.

Lid 5: Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 6: Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een Gebrek in een zaak die door Afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Leverancier geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.

Lid 7: Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Lid 8: Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15. Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

Lid 1: Indien Leverancier aan Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.

Lid 2: Indien Afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Leverancier toekomende rechten.

Artikel 16. Ontbinding.

Lid 1: Indien Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Leverancier het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Leverancier recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

Lid 2: Indien Leverancier ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 17. Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Leverancier is gelegen.

Artikel 18. Overige bepalingen.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden kunnen door Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Leverancier schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.

Lid 2: Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Leverancier het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

 

Leveringsvoorwaarden Online Kado Concept

 

Artikel 1. Definities.

 • Punten: de waarde van een cadeau wordt omgezet in Punten.
 • Geschenkgerechtigde: de door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.
 • Webshop: de online shop waarin alle cadeaus met Punten te vinden zijn en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.
 • Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één of meerdere geschenken via de webshop op internet.
 • “Sparklingz” geschenkverpakking: de geschenkverpakking met de cadeaucheque waarop de verwijzing naar de webshop staat en de gebruikersnaam en inlogcode.
 • Bestelperiode: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden de Punten te verzilveren.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen “Sparklingz” en klant en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit. Alle bestellingen op “Sparklingz” worden uitgevoerd door en onder volledige verantwoordelijkheid van Vos en Setz B.V.

Lid 2: Afwijkende specifieke contractsbepalingen schriftelijk overeengekomen tussen Sparklingz en klant gaan boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Sparklingz geschenkverpakking + aanlevering teksten, logo en kleur.

Lid 1: Om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden dienen (indien maatwerk van toepassing) 1 maand voor het openstellen van de site de benodigde teksten en logo’s in ons bezit te zijn.

Lid 2: De Sparklingz geschenkverpakkingen worden tijdig bij u aangeleverd d.m.v. een getekende ontvangst bon. Daarna dient u deze te behandelen als waardepapieren en bent u verantwoordelijk voor de Sparklingz  geschenkverpakkingen.

Artikel 4. Betaling en verrekening.

Lid 1: Wanneer de getekende orderbevestiging bij Sparklingz binnenkomt, ontvangt de opdrachtgever de factuur. Deze dient twee weken voor opening van de site te zijn voldaan. De site wordt actief nadat het volledige bedrag aan Sparklingz is overgemaakt. Sparklingz behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
Bij bestellingen geplaatst vier weken vóór de openingsdatum, dient de factuur direct te worden voldaan.

Lid 2: Geschenkgerechtigden kunnen hun zending alleen in Nederland laten afleveren.

Lid 3: Klant kan tot 1 week voor sluiting van de bestelperiode extra inlogcodes bestellen. Deze nabestellingen worden direct gefactureerd.

Lid 4: Teveel of niet-verzilverde Punten worden volgens de bepalingen van dit contract verrekend.

Lid 5: Sparklingz verplicht zich om voor niet-verzilverde waardebonnen, foodpakketten te doneren aan de voedselbank. Indien bij maatwerk is  overeengekomen dat niet -verzilverde waardebonnen worden gecrediteerd, dan wordt de creditering gedaan met inhouding van € 3,50 per waardebon. Uiterlijk 1 maand na afloop van de bestelperiode zal Sparklingz dan een creditnota opmaken en deze overleggen aan de klant.

Lid 6: Van iedere donatie aan een goed doel zal Sparklingz 10% inhouden met een maximum van € 3,50. Met deze inhouding dekt Sparklingz de kosten voor het aanbiedcadeau, de verzending en alle overige kosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal binnen 60 dagen na het verstrijken van de bestelperiode door Sparklingz worden overgeboekt. De betalingen worden als totaalbetaling gedaan namens alle geschenkgerechtigden van de klanten van  Sparklingz en dus niet enkel namens klant.

Artikel 5. Webshop

Sparklingz verzorgt (indien maatwerk van toepassing) de bouw van een webshop in de huisstijl van Sparklingz met enige aanpassingen van klant. Dit alles binnen de mogelijkheden die de door Sparklingz ontwikkelde template biedt. Deze flexibiliteit bestaat uit een eigen subdomein, logo’s op de homepage, welkomstwoord bij het betreden van de shop namens klant en het logo van de klant.
Door individuele instellingen op PC’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. Zij kunnen hun instellingen aanpassen of de bestelling op een andere wijze doorgeven (andere computer of per telefoon).
Daarnaast is gebleken dat 1% van de geschenkgerechtigden het bestelproces niet goed afrondt en daardoor geen bestelling plaatst terwijl zij in de veronderstelling zijn de bestelling wel juist te hebben afgerond. Sparklingz  aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden door één van bovenstaande redenen niet kunnen bestellen via internet of geen juiste  bestelling hebben geplaatst.
Sparklingz draagt er zorg voor dat de medewerkers van de klant met hun vragen terecht kunnen middels onze pagina “veel gestelde vragen” en via het telefoonnummer en emailadres van onze klantenservice welke op de cadeaucheque en in de webwinkel staan vermeld.

Artikel 6. Cadeaus

Lid 1: De cadeaus worden via internet (met een unieke inlogcode) besteld. De persoonsgegevens van de geschenkgerechtigde zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het versturen van de bestelling.
Sparklingz respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal hier ook naar handelen. Als zodanig zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt als voor het Sparklingz – concept. • Sparklingz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor cadeaucheques die verloren zijn gegaan.

Lid 2: Uw bestelling zal in principe uiterlijk binnen 10 werkdagen op het opgegeven adres worden aangeboden via PostNL. In drukkere perioden kan de levering enkele dagen langer duren. Indien PostNL niet kan aanbieden bij de geschenkgerechtigde, wordt het pakket bij de buren aangeboden.
Als er bij de buren is geleverd ontvangt de geschenkgerechtigde daarvan een bewijs in de brievenbus. Indien PostNL niet kan aanbieden bij de buren, dan wordt er de volgende dag een nieuwe afleverpoging gedaan. Is afleveren ook dan niet mogelijk, dan treft de geschenkgerechtigde een afhaalbericht aan in de brievenbus voor het dichtstbijzijnde postkantoor. In alle gevallen, ook bij burenlevering, dient er altijd voor ontvangst getekend te worden. Overigens kan de geschenkgerechtigde er in het bestelproces eveneens voor kiezen om in plaats van het eigen adres, rechtstreeks op het dichtstbijzijnde postkantoor af te laten leveren.

Lid 3: Indien bepaalde cadeautjes uitverkocht raken zullen deze niet meer te zien zijn in de webshop. Sparklingz zorgt te allen tijde voor vervangende cadeaus en een goed gevulde webshop.
Indien de voorraad zich kruist met de webshop wordt contact opgenomen met de geschenkgerechtigde en wordt een alternatief aangeboden.

Lid 4: Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Sparklingz en klant vertegenwoordigen de geschenken en belevenissen allen ongeveer een consumentenprijs ter hoogte van het budget van de klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en Sparklingz kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de geschenken en belevenissen bij het
ondertekenen van deze overeenkomst ook in de bestelperiode nog gelijk aan de consumentenprijs zullen zijn. Sparklingz aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.

Artikel 7. Klantenservice

Sparklingz zorgt voor een telefonische klantenservice waar geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze Sparklingz Klantenservice zal tijdens werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar zijn per telefoon voor vragen en klachten. Naast telefonische  ondersteuning kan de geschenkgerechtigde ook via het emailadres, welke staat vermeld op de website en op de cadeaucheque, een e-mail sturen naar de Klantenservice van Sparklingz. Sparklingz streeft ernaar iedere reactie binnen twee werkdagen te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die twee weken na het sluiten van de bestelperiode hun bestelling nog niet hebben ontvangen  dienen dit direct door te geven aan de Klantenservice.

Artikel 8. Ontbinding

De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring voor Sparklingz ontbonden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor de door Sparklingz geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Sparklingz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

Lid 1: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Lid 2: Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sparklingz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sparklingz niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sparklingz worden daaronder
begrepen.

Lid 3: Sparklingz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sparklingz zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 4: Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 5: Voor zoveel Sparklingz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sparklingz gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Overig

Lid 1: Klant verleent toestemming aan Sparklingz om haar naam en logo te mogen gebruiken als referentie op Sparklingz uitingen, zoals de website, brochure etc. Tevens zal klant de in deze overeenkomst overeengekomen afspraken niet aan derden bekend maken.

Lid 2: Op deze leveringsvoorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze leveringsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel  van feitelijke als juridische aard, en die in de minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden. Deze leveringsvoorwaarden, versie 1.2 d.d. 01-04-2013 zijn  leidend en op voorgaande leveringsvoorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

Artikel 12. Garantie
Op al de producten is de wettelijke garantie periode van toepassing. Echter zijn  er ook producten waar 3, 5 of zelfs 25 jaar garantie op wordt gegeven. Deze  garantie loopt dan echter via de fabrikant van het product.

 

Kerstpakketten XL is een label van Vos en Setz B.V.

Edisonlaan 2 – 9207 HD – Drachten – Postbus 50016 – 9200 LA – Drachten – T 0512-570 077 – F 0512-538533

verkoop@kerstpakkettenxl.nl – www.kerstpakkettenxl.nl – Rabobank 1366.82.529 – BTW NL809678615B01

Iban NL88RABO0136682529